Калкулатор по застраховка "Домашно имущество"Желаете ли да застраховате Вашето недвижимо имущество - постоянно обитаеми основни жилища: апартамент, самостоятелна къща или част от нея:


Желаете ли да застраховате Вашето движимо имущество, предназначено за употреба в домакинството - мебели и обзавеждане; килими, пердета, одеяла и завивки; битова, електронна, отоплителна, съобщителна, хладилна техника; телевизионна, видео и аудио техника; компютърна техника:

 

 

Ако предложените застрахователни суми, покрити рискове и условия на застраховка "Домашно имущество" не съвпадат изцяло с Вашите потребности, може да се обърнете към удобен за Вас офис на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД, за да сключите застраховка, отговаряща напълно на Вашите желания. Контакти ще намерите в раздел "Клонова мрежа".

ПОКРИТИ РИСКОВЕ: Съгласно Общите условия на застраховка "Домашно имущество" настоящата застраховка се сключва срещу “Първи риск” и при настъпване на застрахователно събитие отговорността на Застрахователя е до действителния размер на щетата, но не повече от застрахователната сума за съответната група имущество. Застрахователят покрива пълна или частична загуба на застрахованото имущество в резултат на застрахователни събития, посочени в изброените по-долу рискове, групирани в клаузи както следва:
1. КЛАУЗА “А” – ПОЖАР - покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.
2. КЛАУЗА “Б”- ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ:
2.1.“Б1” - буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
3. КЛАУЗА “В” – АВАРИИ
3.1. “В1”- Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
3.2.“В2” - Вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро - разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортиране им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
3.3. “В3” – КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ/ТОКОВ УДАР;
3.4. “В4” – УДАР ОТ ППС ИЛИ ЖИВОТНО;
4. КЛАУЗА “З” – ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ;
5. КЛАУЗА “К1” – КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ. Застрахователят ще обезщетява и вредите върху застрахованото недвижимо имущество, причинени от извършителите на взломната кражба в размер до 5% от застрахователната сума (договорения лимит) на недвижимото имущество. ;
6. КЛАУЗА “Т” – ТЕРОРИЗЪМ;
7. КЛАУЗА “О” – ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА.
8. КЛАУЗА “Р” – РАЗХОДИ.